Terms & Conditions

TINGIMUSED 

Üldtingimused 

Üldised tingimused kehtivad omapood.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku MyFlower OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja MyFlower OÜ vahelisi suhteid MyFlower OÜ hinnakiri ja väljakujunenud head tavad. Tellimused postitatakse peale makse laekumist 3 tööpäeva jooksul. Kui makse pole laekunud 6 päeva jooksul peale tellimuse sooritamist, tellimus tühistatakse. 
MyFlower OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.omapood.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
MyFlower OÜ ja Klient soovivad kaubelda MyFlower OÜ veebilehekülje www.omapood.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. MyFlower OÜ e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus. 

Hinnad  
www.omapood.ee e-poes 

MyFlower OÜ e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 22%. Raamatud 9% .
Kauba transpordi hind MyFlower OÜ e-poes kajastub maksmisel ja ostuarvel.
Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest MyFlower OÜ poolt esitatud arve alusel. MyFlower OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. 

Vastutus ja vääramatu jõud 

MyFlower OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Klient vastutab MyFlower OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
MyFlower OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames. 


Muud tingimused 

MyFlower OÜ kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. MyFlower OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja MyFlower OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka MyFlower OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Täpsem info 
www.komisjon.ee

KUI VALITE "PANGAMAKSE"  MAKSEVIISIKS PALUME ARVESTADA, ET HOIAME TEIE TELLIMUSI 6 PÄEVA AKTIIVSENA, PEALE SEDA, TELLIMUSE EEST RAHA MITTELAEKUMISE PUHUL,TÜHISTAME TELLIMUSE .

KUI VALITE "SULARAHA" MAKSEVIISIKS -  JÄRGITULEMISEGA,  PALUME ARVESTADA, ET HOIAME TEIE TELLIMUSI 6 PÄEVA AKTIIVSENA, PEALE SEDA, TELLIMUSE EEST RAHA MITTELAEKUMISE PUHUL,TÜHISTAME TELLIMUSE .

KUI VALITE "PANGAMAKSE"  MAKSEVIISIKS - JÄRGITULEMISEGAPALUME ARVESTADA, ET SUMMA LAEKUMISE PUHUL, HOIAME TEIE TELLIMUSI 6 PÄEVA AKTIIVSENA, PEALE SEDA, KUI TE POLE TEATANUD, KUNA SOOVITE JÄRGI TULLA, TÜHISTAME TELLIMUSE JA TEOSTAME TEILE TAGASIMAKSE.


 

Pretensioonide esitamine ja toodete tagastamine 

Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
Klient võib toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda toote parandamist või asendamist.
Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama MyFlower OÜ-d esimesel võimalusel probleemist telefoni teel +372 53739790 või e-posti aadressil info@omapood.ee kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning võimalusel ka lisama fotod defektist.
Pretensioonide sujuvamaks lahendamiseks soovitab MyFlower OÜ Kliendil hoiduda järgmistest tegevustest: - toote vale hooldamine; - tootele füüsiliste kahjustuste tekitamine; - toote remontimine Kliendi poolt; - kasutusjuhendi või kasutustingimuste mittejärgimine; - toote mittesihipärane kasutamine.
MyFlower OÜ on alati valmis vastama Kliendi küsimustele toodete ja nende korrektse kasutamise ning hooldamise kohta.
Kui e-poest ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, siis on Kliendil õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt (näiteks nimeline kaup: graveeritud tooted vms).
Toote tagastamiseks tuleb esitada taotlus e-maili aadressile info@omapood.ee.
Tagastatavale kaubale peab olema lisatud ostuarve või tellimuse kinnitus.

Tagastatav toode peab olema kasutamata ( rullikpudelit / rullikpudeleid pole kasutatud,  raamatutel pole kasutamistunnuseid, nagu näiteks kaante ja lehtede murdekohad ) ja originaalpakendis.

Tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kauba väärtuse vähenemise korral on kauplejal õigus tarbijalt nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta tarbija rikutud pakendi eest.
Kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud kantakse tagasi Kliendi pangaarvele 14 tööpäeva jooksul peale seda kui Klient on tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. 

Digitaalseid tooteid (sh e-raamatuid) tagastada ei ole võimalik.

Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab ostja. Kui tagastamisele kuuluv ese ei vasta tellitule, kannab tagastamiskulud kaupleja.